Indoorcycling 2018 - 5000€ vir d'Mierscher Kannerduerf

Indoorcycling 2018 - 5000€ vir d'Mierscher Kannerduerf

Enn Dezember war d'Scheckiwwerreechung un d'Mierscher Kannerduerf vum Erléis vum Indoor Cycling 2018. D'UC Dippech zesummen mat der Sportskommissioun vun der Mierscher Gemeng waren frou en Scheck iwwer 5.000€ kënnen ze iwwerreechen.