GP Bob Jungels 2018

GP Bob Jungels 2018

3 Editioun vum GP Bob Jungels den 1 Abrëll 2018.

Inscriptiounen vir Coursen den 31.03 an den 1.04 sin online méiglech.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Xkv5F1DqM7mh3sxHVlRhv2jmdiqR0580uaJhVpILx90PgQ/viewform